loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L312-5 : Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

 Η ΔΡΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Είναι προφανές ότι σε περιοχές με χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά της περιοχής του Ψηλορείτη, η συνεργασία είναι μια παράμετρος ζωτικής σημασίας για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων. Σημαντική παράμετρος στην αναγκαιότητα για συνεργασία αποτελεί επίσης ότι ο «χώρος», το σύνολο δηλαδή των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων μιας μικρής, αγροτικής περιοχής,  συντελεί καταλυτικά στην γενικότερη εικόνα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Για αυτό το σκοπό στην LEADER+  έγινε δυνατή η σύσταση ενός δικτύου επιχειρήσεων, με την εμψύχωση και καθοδήγηση της ΟΤΔ, με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία συμμετέχουν 70 περίπου φορείς και επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας (τυροκομεία, συνεταιριστικές ενώσεις, αγροτουριστικά καταλύματα, πολιτιστικοί φορείς, χώροι εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.) και ήδη απασχολεί ένα άτομο με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Επίσης το δίκτυο σε συνεργασία με την ΟΤΔ , διαχειρίζεται το τοπικό σήμα «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗ» μέσα από την κατάρτιση ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των δραστηριοτήτων του υπάρχοντος δικτύου, χωρίς να αποκλείεται η δημιουργία νέων δικτύων σε άλλους τομείς.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος

3. Δικαιούχοι

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008.

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Το συνολικό κόστος της επένδυσης μπορεί να φτάσει μέχρι :

300.000,00 € ή

100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δράση αποτελεί η εξασφάλιση της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου  από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην  περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εντάσσονται στον Άξονα 4  .

Σε περίπτωση επιλογής πρότασης που έχει υποβληθεί από υπό σύσταση φορέα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Ο.Τ.Δ. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση διακριτού νομικού προσώπου.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών

2.       Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

3.       Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ.

4.       Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

5.       Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των μελών του.

6.       Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών.

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί (περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

5.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

6.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

7.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

8.       Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

9.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10.   Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

11.   Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

L312-5  Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας

 


Αλλα ενδιαφέροντα..