loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L313-6 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Η δράση αφορά τις παρακάτω ενέργειες :

1.       Την  ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής

2.       Τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υφιστάμενων χώρων  εστίασης και αναψυχής

3.       Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων

Αναλυτικά

Α) Για τις ενέργειες 1 & 2. 

Στην περιοχή, όπως άλλωστε και σε όλη την Κρήτη, η διατροφή μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό τουριστικό πόρο λόγω της διεθνούς αναγνώρισης των ευεργετημάτων της κρητικής διατροφής. Στην κατεύθυνση αυτή η ΟΤΔ έχει υλοποιήσει δύο σημαντικές ενέργειες.

Η πρώτη αφορά την προώθηση της δημιουργίας πιλοτικών χώρων εστίασης με την επωνυμία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ». Η ιδιαιτερότητα τους είναι ότι έχουν ομοειδή σχετικά εμφάνιση καθώς και ενιαίο menu με εδέσματα της κρητικής διατροφής. Στο πλαίσιο της LEADER+, δημιουργήθηκαν 5 τέτοιοι χώροι. Τα αποτελέσματα από την λειτουργία τους αν και δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις τα προσδοκώμενα, οδηγούν στην αναγκαιότητα για την συνέχιση της προσπάθειας και στο νέο πρόγραμμα με την δημιουργία ή προσαρμογή όσο των δυνατόν περισσότερων χώρων εστίασης σε χώρους με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ».

Η δεύτερη ενέργεια αφορά την δημιουργία του τοπικού σύμφωνου ποιότητας «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ - ΚΡΗΤΗ», σε συνεργασία με το δίκτυο «ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε». Η πιστοποίηση της προσαρμογής στις προδιαγραφές του συμφώνου ποιότητας γίνεται με την χορήγηση ενός ανάλογου σήματος. Ήδη το σήμα το έχουν πάρει 15 περίπου επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις υφιστάμενες υποδομές σε χώρους εστίασης στην περιοχή υπάρχει σε γενικές γραμμές ικανοποιητικός αριθμός.  Για αυτό το λόγο η προτεραιότητα της ΟΤΔ είναι ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων  εστίασης και αναψυχής.

Η ίδρυση νέων χώρων εστίασης θα γίνει με μόνο σε περιπτώσεις που κριθούν ως αναγκαίες λόγω ειδικών συνθηκών (έλλειψη στην ευρύτερη περιοχή που θα γίνουν, καινοτομικές προτάσεις κ.α.) ή που θα αφορούν τους πιλοτικούς χώρους «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ».

Β) για την ενέργεια 3

Η ΟΤΔ δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτήν την ενέργεια γιατί με επενδύσεις χαμηλού κόστους μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Στην περιοχή και ιδιαίτερα στους οικιστικούς τουριστικούς πόλους υπάρχει πληθώρα παραδοσιακών καφενείων, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ανακαινισθεί.

Τα παραδοσιακά καφενεία ανέκαθεν αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν για την περιοχή ένα από τα βασικότερα σημεία συνάθροισης του τοπικού πληθυσμού όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά και για τη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Η ΟΤΔ μέσω της δράσης θέλοντας να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην αισθητική τους βελτίωση, θα συντάξει τις ανάλογες προδιαγραφές οι οποίες  εκτός των άλλων θα συμβάλλουν στην αποφυγή τυχόν παρερμηνειών ως προς τον όρο «παραδοσιακό».

 

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των χώρων εστίασης και αναψυχής, εξαιρούνται τα δημοτικά διαμερίσματα

 • Πανόρμου και
 • ο οικισμός  Μπαλί του Δ.Δ. Μελιδονίου του Δήμου Γεροποτάμου.

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση εφόσον οι προτεινόμενες επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία  πιλοτικών  χώρων εστίασης «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ».

Η Ομάδα στόχο έχει την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουριστικού μοντέλου στην ενδοχώρα της περιοχής του Ψηλορείτη έτσι ώστε στη συνέχεια να υπάρξει δυνατότητα διασύνδεσης με την παραλιακή ζώνη.

Η εξαίρεση των παραπάνω περιοχών συμβαίνει επειδή :

·         οι περιοχές Πανόρμου και Μπαλί έχουν ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική δραστηριότητα βασισμένη στο κλασικό τουριστικό μοντέλο και επαρκή αριθμό κλινών για να καλύψουν τις ανάγκες και

·         η περιοχή Περάματος χαρακτηρίζεται κυρίως για τον αστικό της χαρακτήρα γεγονός που σημαίνει  ότι υπάρχει δυσκολία στην υποστήριξη ενός εναλλακτικού τουριστικό μοντέλου όπως αυτό που προωθεί η Ομάδα.

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων η δράση περιλαμβάνει όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω :

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

 • Δ.Δ. Ανωγείων
 • Δ.Δ. Αξού
 • Δ.Δ. Μαργαριτών
 • Δ.Δ. Μελιδονίου
 • Δ.Δ. Ζαρού
 • Δ.Δ. Βώρων

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

 • Δ.Δ. Επισκοπής
 • Δ.Δ. Γαράζου
 • Δ.Δ. Κρουσώνα
 • Δ.Δ. Φουρφουρά
 • Δ.Δ. Αμαρίου
 • Δ.Δ. Μαράθου

·         Δ.Δ Γέργερης

3. Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αγροτών που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι  300.000 € .

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Σε ότι αφορά τους πιλοτικούς χώρους εστίασης, από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο που είχε προκύψει μετά από σχετική μελέτη εμπειρογνωμοσύνη για  την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER PLUS. Στόχος της Ομάδας είναι να υπάρξει συνέχεια της συγκεκριμένης δράσης, να προωθηθεί η κρητική διατροφή και να είναι όσο το δυνατό περισσότερο αναγνωρίσιμοι οι συγκεκριμένοι χώροι.

Σε ότι αφορά τα παραδοσιακά καφενεία τα οποία ανέκαθεν αποτελούσαν και αποτελούν για την περιοχή ένα από τα βασικότερα σημεία συνάθροισης του τοπικού πληθυσμού όχι μόνο για την απόλαυση ενός ποτού αλλά και για τη συζήτηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, η ομάδα θέλοντας να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην αισθητική τους βελτίωση προτίθεται να συντάξει τις ανάλογες προδιαγραφές μέσα από τις οποίες  θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ένταξη των εν δυνάμει τελικών αποδεκτών αλλά και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες ως προς τον όρο «παραδοσιακό».

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

1.       Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

2.       Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.

3.       Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.

4.       Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.

5.       Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

6.       Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.

7.       Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί (περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

5.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εκτός  αν η επένδυση αφορά κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα. Για αυτά είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

6.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

7.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

8.       Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

9.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10.   Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

11.   Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

12.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

 L313-6  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

 


Αλλα ενδιαφέροντα..