loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L313-7 : Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

O βασικός στόχος της ΟΤΔ είναι η δόμηση ενός διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος με την ονομασία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΚΡΗΤΗ».

Η επιτυχία του παραπάνω στόχου προϋποθέτει εκτός των άλλων την οργανωμένη και συγκροτημένη προώθηση του στις αγορές.

Η ανοργάνωτη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αύξηση της προσφοράς τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην παραλιακή ζώνη, πιθανόν να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της μορφής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος  ( επίδραση από τους Tour Operators)

Η ΟΤΔ για την καλύτερη προώθηση των αγροτουριστικών υπηρεσιών, ήδη από την Leader+ , χρηματοδότησε την δημιουργία τριών κέντρων ενημέρωσης σε περιοχές που είχαν την δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

 Οι επενδύσεις αυτής ήταν μικρού κόστους αφού αφορούσαν διαμορφώσεις χώρων και αγορά μικρής δυναμικότητας εξοπλισμού.

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΟΤΔ σχεδιάζει την δημιουργία ενός ακόμη αγροτουριστικού κέντρου ενημέρωσης στο βόρειο τμήμα της  περιοχής,  και  τον εκσυγχρονισμό ενός υφιστάμενου, που  παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ενδεικτικά στις δραστηριότητες των γραφείων προώθησης του αγροτουριστικού προϊόντος περιλαμβάνονται : η ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την περιοχή, η προβολή των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής με την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλων σχετικών εντύπων, η διοργάνωση εκδρομών και διαδρομών με την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (ενημερωτικών φυλλαδίων, διάθεση μεταφορικών οχημάτων κλπ.)

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με προτεραιότητα για την ίδρυση νέου γραφείου στο βόρειο τμήμα της περιοχής παρέμβασης (Μυλοπόταμος και Ορεινό Μαλεβύζι)

3. Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αγροτών που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι  300.000 € .

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

2.       Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.

3.       Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.

4.       Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.

5.       Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.

6.       Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

7.       Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.

8.       Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί (περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

5.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

6.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

7.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

8.       Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

9.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10.   Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

11.   Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

12.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

L313-7  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης , πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

 


Αλλα ενδιαφέροντα..