loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L313-8 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

 


Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος  βασική παράμετρος είναι η διαφοροποίηση του  σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η περιοχή μας διαθέτει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο για την διαμόρφωση ποικίλων εναλλακτικών προτάσεων στον επισκέπτη.

Ήδη το Φυσικό  Πάρκο Ψηλορείτη, που είναι ενταγμένο στο παγκόσμιο δίκτυο των Γεωπάρκων της UNESCO, λειτουργεί ως καταλύτης για την δόμηση εναλλακτικών προτάσεων προς τον επισκέπτη.

Σημαντική παράμετρος σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα σπήλαια και οι καταβόθρες που υπάρχουν στο Ψηλορείτη, που θα μπορούσαν από μόνα τους να συνθέσουν ένα διακριτό σπηλαιολογικό πάρκο.

Η ΟΤΔ σχεδιάζει την  δημιουργία ενός  κέντρου που θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τον σπηλαιολογικό τουρισμό.

Στην επιτροπή διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου συμμετέχει το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, με το οποίο υπάρχει συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή.

Άλλες υπηρεσίες που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω της παρούσας δράσης είναι  εκείνες που αναφέρονται στην γευσιγνωσία, σε ήπιες μορφές αθλητικών δραστηριοτήτων, στην δημιουργική απασχόληση επισκεπτών κ.α.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Όλη η περιοχή παρέμβασης.

3. Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αγροτών που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι 300.000

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

2.       Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.

3.       Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.

4.       Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.

5.       Δαπάνες αγοράς οχημάτων για επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά επισκεπτών ή ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.

6.       Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

7.       Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.

8.       Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς, από τα αρμόδια εθνικά όργανα,  πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό 3% του συνολικού κόστους.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί (περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

5.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εκτός  αν η επένδυση αφορά κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα. Για αυτά είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

6.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

7.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

8.       Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

9.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10.   Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

11.   Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε

12.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

L313-8   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου ( εναλλακτικές μορφές τουρισμού , ειδικές μορφές τουρισμού , χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας )

 


Αλλα ενδιαφέροντα..