loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L321-2 : Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Στην περιοχή παρέμβασης και κυρίως στο ορεινό τμήμα αν και εμφανίζεται να διαμένει σημαντικός αριθμός νέων, διαπιστώνεται έλλειμμα υποδομών σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι νέοι της περιοχής να μην έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής ή οργάνωσης δραστηριοτήτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών, ανάγνωση ή δανεισμού βιβλίων σε οργανωμένους χώρους κ.λπ.

Με την παρούσα δράση προωθείται η δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία βιβλιοθηκών, μικρών κινηματογραφικών αιθουσών κ.λπ.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

3. Δικαιούχοι

ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι 300.000

5. Ποσοστό επιχορήγησης

100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.

2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.

3.   Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.

4.  Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

5.  Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού.

6.  Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος του έργου.

7.   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (δηλ.  εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του)

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

5.Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

6.Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

7.Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

8.Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

9.Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

10.Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

L321-2  Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 


Αλλα ενδιαφέροντα..