loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L322-3 : Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος υπάρχουν αρκετοί οικισμοί που έχουν διατηρήσει την ιστορική και αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία αλλά και αρκετοί στους οποίους φαίνονται τα σημάδια της έντονης πίεσης για οικιστική ανάπτυξη.

Στην περιοχή υπάρχουν αξιόλογα παραδείγματα οικισμών που έχουν χάσει μεν την αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία, κατάφεραν όμως μέσα από τις παρεμβάσεις των ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να εμπνεύσουν κυρίως τους κατοίκους τους, έστω και με τις μικρής κλίμακας έργα που έγιναν,  ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη.

Στην παρούσα δράση περιλαμβάνεται η αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές, γειτονιές ή σημεία των οικισμών για τα οποία υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής αναβάθμισης και ανάδειξης ή υπάρχει σχέδιο αναβάθμισης.

 

 

2.Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με προτεραιότητα τους οικιστικούς πόλους και τους εν δυνάμει οικιστικούς πόλους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί.

3. Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση

4.  Ύψος παρεμβάσεων

1.000.000 €  συνολικά ανά οικισμό.

- για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων, το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 40.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

60 %  επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

1.       Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.

2.       Η παρέμβαση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς.

3.       Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.)

4.       Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ.

2.       Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας – ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες που αφορούν την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτιρίου.

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί (περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

5.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

6.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

7.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

8.       Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

9.       Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

 L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας

 


Αλλα ενδιαφέροντα..