loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L323-1 : Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Η προτεινόμενη περιοχή διαθέτει πλήθος αξιόλογων γεωφυσικών, ιστορικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών καθώς και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χρήσουν προστασίας. Εξαιτίας αυτού ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000. Παράλληλα όμως υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση κυρίως λόγω της υπερβόσκησης στις ορεινές περιοχές, της χρήσης φυτοφαρμάκων κυρίως στην περιοχή του Τυμπακίου και τέλος λόγω της ανεξέλεγκτης και χωρίς προγραμματισμό διάνοιξης αγροτικών δρόμων.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια για αποκατάσταση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέματα περιβάλλοντος προτείνει την υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με το περιβάλλον όπως δημιουργία θέσεων θέας, σήμανση και βελτίωση μονοπατιών κ.α.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει πολλές προσπάθειες τόσο από την Ομάδα με την δημιουργία του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη όσο και από τους φορείς της περιοχής (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δήμοι, Περιβαλλοντικά κινήματα κ.λπ.) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

3. Δικαιούχοι

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Για κάθε παρέμβαση το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 300.000 €.

5. Ποσοστό επιχορήγησης

100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

1.       Η δράση εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές NATURA 2000

2.       Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

α) Eπιλέξιμες δαπάνες:

1.       Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.

2.       Δαπάνες για εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, θέσεων θέας – παρατήρησης και χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες.

3.       Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως πινακίδες, εξοπλισμός παρατήρησης, εξοπλισμός δασικής αναψυχής)

4.       Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, δαπάνες σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού – εκπαιδευτικού – πληροφοριακού υλικού, δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δαπάνες μίσθωσης χώρου για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, δαπάνες μίσθωσης εποπτικού υλικού, εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς, video κ.λπ.).

5.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (δηλ.  εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του)

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες:

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

5.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

6.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

7.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

8.       Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

9.       Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

10.   Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

11.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

 L323-1  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας καθώς και περιοχών Natura 2000 (όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, κ.λπ.) καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

 


Αλλα ενδιαφέροντα..