loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L323-2α : Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια, κ.λ.π)

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια από τις παραμέτρους του πολιτισμού της περιοχής. Τα μνημεία αυτής της κληρονομιάς τα συναντά κανείς διάσπαρτα τόσο στο δομημένο οικιστικό περιβάλλον όσο και στην αγροτική ύπαιθρο.

Σε πολλούς από τους οικισμούς της περιοχής υπάρχουν μνημεία όπως οι κρήνες (βρύσες) που αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα σημεία κοινωνικών συναθροίσεων. Λιγότερο συχνά συναντάμε τις «στέρνες» ή διαφορετικά δεξαμενές  όπου συσσωρεύονταν το νερό από διάφορες πηγές. Πρέπει να σημειωθεί ότι κρήνες συναντάμε εκτός από τους οικισμούς και στην ύπαιθρο. 

Σε ορισμένους οικισμούς που η παρουσία του νερού ήταν πάντα έντονη (Ζαρός, Γέργερη), υπάρχουν οι λεγόμενοι «καταπότες», ρυάκια δηλαδή που έτρεχε το νερό από τις διάφορες πηγές μέχρι να καταλήξει χαμηλότερα στα χωράφια. Δυστυχώς πριν μερικά χρόνια ορισμένα από αυτά σκεπάστηκαν, χάνοντας την παραδοσιακή τους χρήση.

 Στην ύπαιθρο κατά μήκος των χειμάρρων, υπάρχουν αξιόλογα μικρά γεφύρια όπου διέρχονται πολλές περιπατητικές διαδρομές, οι οποίες συνδυάζουν και άλλα στοιχεία της αγροτικής κληρονομιάς, όπως είναι π.χ οι νερόμυλοι.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η ΟΤΔ  προτείνει τη συντήρηση, ανάδειξη και αποκατάσταση  μνημείων  όπως ενδεικτικά είναι οι κρήνες, τα γεφύρια, οι στέρνες , οι «καταπότες» κ.α.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

3. Δικαιούχοι

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 300.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

1. Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2 θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα :

α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά,

β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή από ερείπια κτισμάτων.

2. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

α) Επιλέξιμες δαπάνες:

1.       Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ.

2.       Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και συγκεκριμένα αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ. 

3.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (δηλ.  εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του)

 

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες:

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

5.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

6.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

7.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

8.       Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

9.       Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

10.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

L323-2  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως μύλοι, βρύσες, γεφύρια,κ.α)

 


Αλλα ενδιαφέροντα..