loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L323-2β : Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια από τις παραμέτρους του πολιτισμού της περιοχής. Τα μνημεία αυτής της κληρονομιάς τα συναντά κανείς διάσπαρτα τόσο στο δομημένο οικιστικό περιβάλλον όσο και στην αγροτική ύπαιθρο. Τα περισσότερα από αυτά τα μνημεία χρησίμευαν στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων και αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Τέτοια μνημεία της αγροτικής κληρονομιάς είναι οι νερόμυλοι, που τους συναντάμε εντός και εκτός των οικισμών, οι «φάμπρικες» ή ελαιοτριβεία, τα πατητήρια κ.α.

Σημαντικό μνημείο της αγροτικής κληρονομιάς είναι για την περιοχή τα λεγόμενα «μιτάτα». Τα μιτάτα θα μπορούσαν να είναι και το σύμβολο του Ψηλορείτη αφού με αυτήν την αρχιτεκτονική μορφή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Είναι  θολωτά κτίσματα και αποτελούσαν ουσιαστικά το κατάλυμα και τον χώρο εργασίας του βοσκού. Σε αυτό το χώρο ο βοσκός διέμενε, , άρμεγε τα αιγοπρόβατα, τυροκομούσε και σε ιδιαιτέρους χώρους (τυροκέλι) φύλασσε για να ωριμάσει το τυρί.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα προωθεί τη συντήρηση, ανάδειξη και αποκατάσταση αυτών των μνημείων με έμφαση στα μιτάτα, τις φάμπρικες και τους νερόμυλους.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

3. Δικαιούχοι

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά και νομικά πρόσωπα

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 200.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

75% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2 θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα :

1. Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά,

β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή από ερείπια κτισμάτων.

δ) να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα,

ε) να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθούν ως κατοικία.

2. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

α) Επιλέξιμες δαπάνες:

1.       Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ.

2.       Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και συγκεκριμένα αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

3.       Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και αποκατάστασης – συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση της παραδοσιακής παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης. Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για θέρμανση – κλιματισμό.

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες:

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί (περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

5.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

6.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

7.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

8.       Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

9.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10.   Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

11.   Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

12.   Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

13.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

  L323-2β  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  (Ιδιωτικά)

 


Αλλα ενδιαφέροντα..