loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

 


Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Μέσω αυτής της δράσης ενισχύονται οι κλάδοι που αναφέρονται στο     παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/10-3-2010 .


Στο τοπικό πρόγραμμα όμως δίνεται προτεραιότητα, στις παρακάτω  ενέργειες

 • δημιουργία τυροκομείων σε ορεινές περιοχές όπου υπάρχει επάρκεια γάλακτος
 • ενίσχυση για την μετεγκατάσταση τυροκομείων που βρίσκονται μέσα σε οικισμούς
 • δημιουργία και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων τυποποίησης και επεξεργασίας μελιού
 • ίδρυση ελαιουργείων για επεξεργασία βιολογικής α’ ύλης
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων ελαιολάδου, ονομασίας προέλευσης
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών
 • ίδρυση και  εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας  επιτραπέζιας ελιάς για συσκευασίες καταναλωτή
 • ίδρυση και  εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης αρωματικών φυτών (π.χ. λάβδανος)

 

 

 

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση αφορά όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

3. Δικαιούχοι

Φυσικά και  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε  πολύ μικρές  επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (δηλαδή μέχρι 10 απασχολούμενους και τζίρο ή ισολογισμό μέχρι 2 εκ. €), που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των δασών.

4. Μέγιστο ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι  500.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6.  Άλλες προϋποθέσεις

¨       Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ

¨       Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου τόσο οι πρώτες ύλες όσο και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης (Οι κλάδοι που ενισχύονται αναφέρονται στο   παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/10-3-2010 )

  ¨       Δεν παρέχεται στήριξη στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίες.

Από τη δράση αποκλείεται η ενίσχυση :

 • Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.
 • Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και του μελιού
 • Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου
 • Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

·         Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

α) Επιλέξιμες δαπάνες:

1.       διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

2.       κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

3.       προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

4.       εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

5.       αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.

6.       γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.

7.       δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.

8.       αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

9.    κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες:

1.       Αγορά οικοπέδου.

2.       Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

3.       Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).

4.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.

5.       Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.).

6.       Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

7.       Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στο σημείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω.

8.       Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

9.       Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.

10.   Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου (α) ανωτέρω.

11.   Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

12.   Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κ.λπ.

13.   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14.   Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

15.   Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

16.   Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.

17.   Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.

18.   Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για να εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή της.

19.   Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

20.   Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

21.   Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.

22.   Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

 

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006.


 L123-α  «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

 


Αλλα ενδιαφέροντα..