loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Στρατηγικοί - Στόχοι

 

Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική είναι η Συγκρότηση ενός διακριτού εναλλακτικού αγροτουριστικού προϊόντος με την επωνυμία (trade mark)

"ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ - ΚΡΗΤΗ"

Οι βασικοί στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΟΤΔ είναι εξής :

1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού Περιβάλλοντος, αποτελεί στόχο με βαρύνουσα σημασία για το τοπικό σχέδιο αφού ουσιαστικά εμπεριέχει το σύνολο σχεδόν των παραμέτρων του «τοπικού κεφαλαίου» της περιοχής.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι :
    

 • Η ενίσχυση μικρών υποδομών σε περιοχές φυσικού κάλους (σημάνσεις, μονοπάτια,)
 • Η στήριξη πρωτοβουλιών για το περιβάλλον (εθελοντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη κ.λπ.)
 • Η ανάδειξη των χαρακτηριστικότερων λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής (π.χ. μιτάτα)
 • Η στήριξη διοργάνωσης  πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων


2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιμετωπίζουν έλλειμμα σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από πλευράς δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα. Αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος πολλές φορές είναι η μετακίνηση πολλών κατοίκων προς τα κοντινότερα αστικά κέντρα. Η Ομάδα θέλοντας να στηρίξει το δημογραφικό δυναμισμό της περιοχής τα τελευταία χρόνια μέσω του συγκεκριμένου στόχου επιχειρεί τη δημιουργία συνθηκών που θα συμβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι :

 • Διαμόρφωση χώρων  πολιτισμού και ψυχαγωγίας
 • Ενέργειες στην κατεύθυνση της αισθητικής αναβάθμισης των οικισμών και της βελτίωσης της λειτουργικότητας τους
 • Στήριξη ενεργειών παροχής υπηρεσιών προς τους κατοίκους της περιοχής
 • Βελτίωση και ανάδειξη της εικόνας της περιοχής [πολιτιστικές εκδηλώσεις, τοπικό εμπορικό σήμα, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, εθελοντικές οργανώσεις κ.α.)
 • Στήριξη τοπικών αναπτυξιακών εργαλείων και μηχανισμών για σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης


3. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω του στόχου γίνεται προσπάθεια άμβλυνσης των συνεπειών του ανταγωνισμού με την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, με την δημιουργία νέων προϊόντων σε αντικατάσταση άλλων παραδοσιακών που εγκαταλείπονται (π.χ. θα υλοποιηθούν δράσεις που θα λειτουργήσουν ως διέξοδο για τους αμπελουργούς της ποικιλίας «σουλτανίνας» ), και με την ανάδειξη της ιδιαιτερότητα τους (λόγω της πρώτης ύλης, του τρόπου παραγωγής, του πολιτισμού εν τέλει που περιέχουν). Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχισθεί και η προσπάθεια που ξεκίνησε με την LEADER+, για την επέκταση και βελτίωση των δικτύων και των τοπικών συμφώνων ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΤΔ θα συμμετάσχει σε Διατοπική Συνεργασία για την πιστοποίηση των τοπικών σημάτων ποιότητας.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι :

 • Ενέργειες για την βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων
 • Ενέργειες για την βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών     
 • Περαιτέρω προώθηση τοπικών συνεργασιών και δικτυώσεων [Σύμφωνα ποιότητας, τοπικά σήματα κ.α.]
 • Διακρατικές και Διατοπικές Συνεργασίες
 • Συγκροτημένες ενέργειες προβολής – προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών


4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο δημογραφικός δυναμισμός της περιοχής, το δυναμικό ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ύπαρξη σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών από πλευράς δημοσίων επενδύσεων και η αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικό τουριστικό προϊόν δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι :

 • η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας (διατροφή,  καινοτόμες προτάσεις που θα στηρίξουν τη γεωργική παραγωγή κ.α.)
 • η προώθηση επενδύσεων που δρουν συμπληρωματικά με τις βασικές επενδύσεις όπως είναι π.χ. η δημιουργία γραφείων τουρισμού, εγκαταστάσεων εναλλακτικών μορφών (χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών, υποδομές πολιτισμού και ψυχαγωγίας κ.α.)
 • η εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας
 • η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας


5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα όπως η υποαπασχόληση, η έλλειψη βασικών υποδομών, η εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών, ο μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα δημιουργούν την ανάγκη για συμπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, των γυναικών και των νέων της περιοχής μέσω παράλληλων δραστηριοτήτων.
Μέσω του παρόντος στόχου γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία προϋποθέσεων συμπλήρωσης, ενίσχυσης και αύξησης του τοπικού εισοδήματος μέσω της πολυαπασχόλησης.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι :

 • Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (στήριξη κυρίως του εκσυγχρονισμού υπαρχόντων γυναικείων συνεταιρισμών)
 • Δημιουργία και βελτίωση μικρών επιχειρήσεων από αγρότες σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος (κυρίως σε επενδύσεις χαμηλού κόστους (π.χ. παραδοσιακά καφενεία κ.α.)

Αλλα ενδιαφέροντα..