loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L312_2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Στην δράση περιλαμβάνονται :

1. Η δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων. Η  δημιουργία αυτών των χώρων θα αυξήσει την δυνατότητα πώλησης των προϊόντων από πολλές μικρές επιχειρήσεις και γυναικείους συνεταιρισμούς που δεν έχουν την δυνατότητα της εισδοχής σε μεγάλες αγορές. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής και θα συμβάλλει στην βελτίωση της εικόνας της.

Η δημιουργία αυτών των χώρων θα στηριχθεί σε μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη όπου θα καθοριστούν προδιαγραφές σε σχέση με την αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία, τα είδη των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον στην γκάμα των προϊόντων που θα διατίθενται (αποκλείονται εκείνα της πρώτης μεταποίησης), η δικτύωση τους (είτε  με την δημιουργία νέου δικτύου ή την αξιοποίηση του υπάρχοντος) κ.α.

2.  Η δημιουργία / εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, ο καλλωπισμός και άλλες που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην συγκράτηση του πληθυσμού τους ιδιαίτερα του γυναικείου. Ενδεικτικά αναφέρονται επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στεγνοκαθαριστήρια, κουρεία, κομμωτήρια, κ.α.

 

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ενδεικτικούς τομείς εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία πρατηρίων λιανικής πώλησης εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω :

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

 • Δ.Δ. Ανωγείων
 • Δ.Δ. Αξού
 • Δ.Δ. Μαργαριτών
 • Δ.Δ. Μελιδονίου
 • Δ.Δ. Ζαρού
 • Δ.Δ. Βώρων

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

 • Δ.Δ. Επισκοπής
 • Δ.Δ. Γαράζου
 • Δ.Δ. Κρουσώνα
 • Δ.Δ. Φουρφουρά
 • Δ.Δ. Αμαρίου
 • Δ.Δ. Μαράθου

·         Δ.Δ Γέργερης

3. Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομετρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων  σύμφωνα με την σύσταση της επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)  800/2008.

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι  300.000 € .

5. Ποσοστό επιχορήγησης

50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Σε ότι αφορά τη δημιουργία πρατηρίων λιανική πώλησης τοπικών προϊόντων η ΟΤΔ  αυτή θα στηριχθεί σε μελέτη-εμπειρογνομοσύνη όπου θα καθοριστούν προδιαγραφές σε σχέση με την αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία, τα είδη των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον στην γκάμα των προϊόντων που θα διατίθενται (αποκλείονται εκείνα της πρώτης μεταποίησης), η δικτύωση τους (είτε  με την δημιουργία νέου δικτύου ή την αξιοποίηση του υπάρχοντος) κ.α.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

2.       Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.

3.       Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.

4.       Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.

5.       Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

6.       Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.

7.       Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.

8.       Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί (περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3 (α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

5.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

6.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

7.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

8.       Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.

9.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

10.   Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

11.   Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

12.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 


Αλλα ενδιαφέροντα..