loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L313-2 : Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι πλούσια σε τοπία φυσικού κάλλους, σε σπήλαια, φαράγγια, φυσικά μονοπάτια και περιοχές με περιβαλλοντικό, ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Μεγάλο τμήμα της επίσης είναι ενταγμένο στον κατάλογο NATURA 2000.

Συγκεντρώνει  λοιπόν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού.

Η σήμανση (κατεύθυνσης ή αποτύπωσης χρήσιμων πληροφοριών) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάδειξης και αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Ήδη η ΟΤΔ στην LEADER+,  με την συνεργασία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ρεθύμνης και Ηρακλείου, σχεδίασε (μέσω μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης) και χρηματοδότησε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο πληροφοριακών πινακίδων, οι οποίες αφενός ενημερώνουν τον επισκέπτη και αφετέρου συμβάλλουν στην δημιουργία της εικόνας του ενιαίου αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής του Ψηλορείτη.

Η παρούσα δράση χρηματοδοτεί την επέκταση της σήμανσης και σε άλλα αξιοθέατα και μνημεία της περιοχής , χρησιμοποιώντας τα βασικά συστατικά που δημιουργούν την εικόνα της ταυτότητας της περιοχής και του ενιαίου και διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος της (σύνθημα, σύμβολα κ.α.).

Επίσης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προωθείται η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων κατεύθυνσης στους σημαντικότερους οικιστικούς τουριστικούς πόλους της περιοχής.

Η δράση έχει ως στόχο αφενός την διευκόλυνση της ενημέρωσης των επισκεπτών και αφετέρου την αισθητική βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, όπου συνεχώς ξεπετάγονται άναρχα πινακίδες κατεύθυνσης για τα καταλύματα, τις ταβέρνες, κ.α.

Αναλυτικότερα θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης στα σημεία εισόδου των οικισμών στα οποία θα είναι αποτυπωμένες όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται ο επισκέπτης (χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, αξιόλογα κτίσματα, μουσεία, φαρμακεία, αγροτικά ιατρεία, αγορές, κέντρα πληροφόρησης κ.λπ.) Στη συνέχεια μέσω άλλων πινακίδων και στα κατάλληλα σημεία ο επισκέπτης θα βρίσκει εύκολα αυτό που αναζητεί.

Η δράση θα υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα εκπονηθούν από την ΟΤΔ μέσω σχετικής μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, ενώ μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA.

 

Σε ότι αφορά την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων κατεύθυνσης δίνει προτεραιότητα στους τουριστικούς και οικιστικούς πόλους καθώς και στους εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω :

 

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

 • Δ.Δ. Ανωγείων
 • Δ.Δ. Αξού
 • Δ.Δ. Μαργαριτών
 • Δ.Δ. Μελιδονίου
 • Δ.Δ. Ζαρού
 • Δ.Δ. Βώρων

 

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι :

 • Δ.Δ. Επισκοπής
 • Δ.Δ. Γαράζου
 • Δ.Δ. Κρουσώνα
 • Δ.Δ. Φουρφουρά
 • Δ.Δ. Αμαρίου
 • Δ.Δ. Μαράθου

·         Δ.Δ. Γέργερης

3. Δικαιούχοι

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι 300.000 €.

5. Ποσοστό επιχορήγησης

100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6.Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.

2.       Δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης.

3.       Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (δηλ.  εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του)

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

5.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

6.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

7.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

8.       Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.

9.       Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

10.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

Δράση L313-2 : Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

 


Αλλα ενδιαφέροντα..