loading

ΠροσκλήσειςΠεριγραφή τοπικού προγ/τος

Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

Γενικά για τo LEADER

Δράση L323-5 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

 

 

Γνωρίστε τη Δράση...

1. Περιγραφή της Δράσης

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις  δίνουν αφενός ευκαιρίες εξωτερίκευσης της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και αφετέρου λειτουργούν ως ερέθισμα  για την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε δραστηριότητες που εκφράζουν, εκτός των άλλων, την θέληση για σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.

Στην περιοχή του Ψηλορείτη υπάρχει ένα σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό και σε ορισμένες περιοχές ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο από νεανικό δυναμισμό.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είναι γεγονός επίσης ότι πολλές φορές οι πολιτιστικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον ενθουσιασμό που διακρίνει τους διοργανωτές τους, γίνονται αποσπασματικά, με πρότυπα σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις αστικού τύπου, και αφορούν κάθε Δήμο ξεχωριστά.

Η ΟΤΔ θεωρεί ότι, αν και χρειάζονται και εκδηλώσεις όπως τις παραπάνω, πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες που να έχουν έντονο το «χρώμα» της ταυτότητας της περιοχής. Γι αυτό εκπόνησε μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη όπου εξετάζονταν σε λεπτομερή βάση τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής και πως αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε  καινοτόμες πολιτιστικές παρεμβάσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή η ΟΤΔ θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της προηγούμενης μελέτης, εμψυχώνοντας και  χρηματοδοτώντας καινοτόμες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πολλές από αυτές θα είναι απόρροια συνεργασίας πολιτιστικών και άλλων φορέων.

Οι παρεμβάσεις της παρούσας δράσης μπορεί να είναι η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η έκδοση εντύπων ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος κ.α.

2. Περιοχή εφαρμογής της δράσης σε σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος

3. Δικαιούχοι

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

4.  Ύψος παρεμβάσεων

Μέχρι 30.000 €

5. Ποσοστό επιχορήγησης

75% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης

6. Άλλες προϋποθέσεις

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

7. Επιλέξιμες / μη επιλέξιμες δαπάνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.).

2.       Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

3.       Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.

4.       Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.).

5.       Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.).

6.       Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.).

7.       Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.

8.       Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών συγκροτημάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.

9.       Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.

10.   Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.

11.   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (δηλ.  εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του)

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

1.       Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

2.       Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

3.       Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

4.       Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

5.       Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.

6.       Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).

7.       Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.

8.       Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.

9.       Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.

10.   Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

8. Νομική Βάση

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

 L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

 


Αλλα ενδιαφέροντα..